MITT VALG

Hva vi er
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

MITT VALG er av Utdanningsdirektoratet plassert i den gruppen programmer som kan vise ”dokumenterte resultater”.

Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.

Utfordringene
Presset på unge mennesker er stort i vårt samfunn. Det er fokus på prestasjoner, konkurranse og vellykkethet. I noen miljøer stilles det store krav til å gjøre de ”riktige” tingene. Og de nye sosiale mediene gjør det mulig å spre meninger og rykter i stort omfang.

For noen får dette brutale konsekvenser. Rusmidler kan virke som en vei ut. Kriminalitet kan følge med. Mobbing rammer et stort antall unge, alt for mange blir skadet for livet.

Barn og unge lever sitt eget liv. Ingen kan være tilstede og gi råd i alle vanskelige situasjoner. Men vi kan gjøre en innsats for å gi dem god selvfølelse og gode holdninger som hjelper dem å gjøre det riktige valget i det avgjørende øyeblikket.

MITT VALG trener barn og unge i

 • Å ta ansvar og sette grenser
 • Å kommunisere godt
 • Å bygge selvfølelse
 • Å ta beslutninger
 • Å sette seg mål

Moderne og fleksibelt
MITT VALG er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp.

Programmet er utformet slik at det både kan brukes alene og suppleres med andre programmer dersom det er behov for å arbeide med spesielle problemstillinger.

Skole og barnehage er arenaer for både sosial og faglig læring. Det er viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, helse og destruktiv atferd må integreres i den daglige virksomheten.

Målene for MITT VALG er

 • Å gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold osv.
 • Å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling.
 • Å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter.
 • Å støtte foreldrene i det generelt forebyggende arbeidet.

Slik jobber vi

 • Personalet i barnehager og på skoler tilbys skolering av sertifiserte MITT VALG-instruktører før de tar opplegget i bruk for barn og unge.
 • Kurs og materiell i forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
 • Lokale Lions-klubber kan være samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skolene.
 • Etter en periode er det viktig å arrangere oppfølgingskurs for det pedagogiske personalet med tanke på veiledning og erfaringsdeling.
 • Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen.